(* Variablen *)       v  = c/2;
                      c  = 1;
                      d1 = Sqrt[(c+v)/(c-v)];
                      d2 = 1/d1;
                      γ  = 1/Sqrt[1-v^2/c^2];
                      λ  = 2 π;(* ruhendes Inertialsystem mit Fokus auf den ruhenden Sender *)

    p1 = Manipulate[Plot[{

    (* B *) Sin[x + c t],
    (* R *) Sin[x - c t],
    (* G *) Sin[x + c t] + Sin[x - c t],

    2 Sin[x],
    2 Sin[x + π]

    }, {x, 0, 4 π},
    Frame -> True,
    PlotRange -> {{0, 4 π}, {-2, 2}},
    GridLines -> {{π, 2 π, 3 π}, {}},
    PlotStyle -> {Blue, Red, Green, Dashed, Dashed},
    FrameTicks -> {{{-1, 0, 1}, None},
    {{0, π, 2 π, 3 π}, None}}],

    {t, 0, λ/c}]

(* bewegtes Inertialsystem mit Fokus auf den ruhenden Sender *)

    p2 = Manipulate[Plot[{

    (* B *) Sin[d1 x + c τ/γ],
    (* R *) Sin[d2 x - c τ/γ],
    (* G *) Sin[d1 x + c τ/γ] + Sin[d2 x - c τ/γ],

    2 Sin[x γ],
    2 Sin[π + x γ]

    }, {x, 0, 4 π/γ},
    Frame -> True,
    PlotRange -> {{0, 4 π/γ}, {-2, 2}},
    GridLines -> {{π/γ, 2 π/γ, 3 π/γ}, {}},
    PlotStyle -> {Blue, Red, Green, Dashed, Dashed},
    FrameTicks -> {{{-1, 0, 1}, None},
    {{0, N[π/γ, 6], N[2 π/γ, 6], N[3 π/γ, 6]}, None}}],

    {τ, 0, λ/c γ}]

(* bewegtes Inertialsystem mit Fokus auf den bewegten Empfänger *)

    p3 = Manipulate[Plot[{

    (* B *) Sin[d1 x + c т d1],
    (* R *) Sin[d2 x - c т d2],
    (* G *) Sin[d1 x + c т d1] + Sin[d2 x - c т d2],

    2 Sin[x γ + c т d2],
    2 Sin[π + x γ + c т d2]

    }, {x, 0, 4 π/γ},
    Frame -> True,
    PlotRange -> {{0, 4 π/γ}, {-2, 2}},
    GridLines -> {Table[n π/γ - v т, {n, 1, 12}], {}},
    PlotStyle -> {Blue, Red, Green, Dashed, Dashed},
    FrameTicks -> {{{-1, 0, 1}, None},
    {{0, N[π/γ, 6], N[2 π/γ, 6], N[3 π/γ, 6]}, None}}],

    {т, 0, 2 λ/c/γ}]

(* Ist die Wellenlänge λ ungleich 2π wird *)     (* Extras: Vergleich 1,2,3,4.gif, Code.nb *)
(* das Argument im Sin mit 2π/λ multipli- *)     (* Japanische Bestätigung Einsteins: Link *)
(* ziert: Sin[f[x,t]] → Sin[(f[x,t])] *)     (* Yukterez, 1/6/2015, Mathematica Syntax *)

http://www.gratis-besucherzaehler.de/